publikacia

Проект „Моето работно място в „ДАД” ООД

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-1.038-0003-C01, „ДАД” ООД, изпълнява проект „Моето работно място в „ДАД” ООД”, с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  процедура BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

Целева група по проекта:

  1. Безработни участници  на възраст до 29 г. включително. със средно или висше образование – 4 лица;
  2. Безработни участници  на възраст  от 30   до  54 г.   включително – 3 лица.

Цел на проекта: Реализиране на  комплексни дейности за успешно интегриране  на пазара на труда на 7 безработни лица, която ще бъде постигната, чрез  повишаване пригодността на представители на целевата група  за включване в заетост за период от 6 до  12 месеца.

Дейности по проекта:

  • Дейност1: Провеждане на мотивационно обучение. В обхвата на дейността е предвидено запознаване представителите на целевата група  с основните принципи на работния процес в „ДАД”ООД, правата и задълженията на работното място, съгласно КТ и  спазването на трудовата дисциплина на работното място.
  • Дейност 2: Осигуряване на  заетост в „ДАД“ ООД за  7  представители на целевата група.

Проектното предложение се изпълнява в Хотел „Балкан”, сЧифлик, община Троян, Област Ловеч